Logo One Planet
Museon-Omniversum in Den Haag
Museon-Omniversum in Den Haag

Diversiteit & Inclusie

Diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie: nieuwe perspectieven voor de toekomst 

Museon-Omniversum is een museum en filmtheater over wetenschap en cultuur dat een belangrijke rol speelt in de samenleving. Het is een bron van kennis en cultuur en biedt een veilige plek voor reflectie en dialoog waarbij meerstemmigheid het uitgangspunt is. Een belangrijk onderdeel van tentoonstellen en ontsluiten van collecties en programmering is de representatie van die verschillende perspectieven. Om deze maatschappelijke functie optimaal te vervullen, is het van belang dat Museon-Omniversum zich inzet voor diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie.

Wat betekent diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie?

  • Diversiteit betekent dat het museum een afspiegeling is van de samenleving. Dit betekent dat het museum een divers personeelsbestand heeft, een divers aanbod aan tentoonstellingen en activiteiten presenteert en toegankelijk is voor mensen van alle achtergronden. Diversiteit gaat over alle mogelijke aspecten waarop mensen van elkaar kunnen verschillen. Het gaat om zowel zichtbare als niet-zichtbare verschillen en de houding van medewerkers ten aanzien van deze verschillen.
  • Gelijkwaardigheid betekent dat Museon-Omniversum iedereen gelijk behandelt, ongeacht hun achtergrond. Dit betekent dat het museum geen discriminatie of uitsluiting toestaat en dat iedereen de kans krijgt om deel te nemen aan de activiteiten van het museum.
  • Inclusie betekent dat Museon-Omniversum een veilige omgeving biedt waarin iedereen zich welkom en gewaardeerd voelt. Dit betekent dat het museum rekening houdt met de behoeften van mensen met een beperking en dat het toegankelijk is voor mensen met een andere culturele achtergrond.


Museon-Omniversum neemt de volgende maatregelen om diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie verder te bevorderen:

Museon-Omniversum onderschrijft de Code diversiteit en inclusie en zet zich in voor gelijke kansen en gelijkwaardige behandeling, in een rechtvaardige en duurzame samenleving waarin iedereen mee kan doen, juist bij toegang tot en deelname aan cultuur en wetenschap. In Museon-Omniversum zijn inmiddels mensen uit verschillende afdelingen actief betrokken bij D&I in het Team JEDI (Justice, Equity, Diversity, Inclusion). Zij hebben een actieplan opgesteld, gebaseerd op de vier P’s met daarbij ook speciale aandacht voor Collectie en Communicatie waarbij meerstemmigheid het uitgangspunt is.

  • Personeel: Museon-Omniversum werkt aan een divers personeelsbestand door actief te werven onder verschillende groepen en door ervoor te zorgen dat het wervingsproces onafhankelijk en transparant is. We maken D&I integraal onderdeel van het HR-beleid, bij sollicitatie, on-boarding en in evaluatiegesprekken. Scholing en training is in de komende periode met name hierop gericht.
  • Programma: Museon-Omniversum betrekt in de komende periode structureel diverse publieksgroepen bij de samenstelling van zijn programma's.
  • Publiek: Museon-Omniversum streeft ernaar om nieuw publiek te bereiken met speciale projecten gericht op specifieke doelgroepen en door zijn structurele programmering in Den Haag Zuidwest.
  • Partners: Museon-Omniversum werkt alleen samen met partners die de missie en doelstellingen ondersteunen en een actief D&I-beleid voeren.